try
KVKK

KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI ONAM FORMU

Tanı-tedavi hizmeti almak üzere verdiğim kişisel bilgiler ile sağlık hizmeti sonucu

edinilen her türlü kişisel bilgimin, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren USVS 2.0 kapsamında

Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesine yönelik hekimlere ve sağlık kuruluşlarına Sağlık Bakanlığı

tarafından yükümlülük getirildiğini öğrendim. 

İstenen bilgiler içinde; bütün kimlik, adres, iletişim, hamilelik testleri, sağlık geçmişi,

özürlülük durumu, medeni hal, alkol-madde-sigara kullanımı, iş, meslek, öğrenim durumu,

gelir durumu, hastalık şikayetleri, hastanın öyküsü (anemnezi), bütün tetkik sonuçları, tetkik

istenen kurumlar, 15-49 Yaş arası kadınların, doğum, düşük türü ve sayıları, kadın sağlığı

işlemleri, kullanılan aile planlaması yöntemi, gebelik tespiti sonuçları, son adet tarihi, babanın

kan grubu, gebe olduğu tespit edilmiş olsun ya da olmasın, doğum ya da düşükle sonuçlanan

tüm gebelikler, ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm koruyucu hekimlik, teşhis ve tedavi işlemleri ve

daha pek çok bilginin yer aldığı bana anlatıldı. 

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmesi istenen şahsıma ait kayıtların, korunması

gereken kişisel verilerin başında yer aldığını, rızam olmaksızın bu bilgilerimin, tanı, tedavi ve

tetkik işlemlerini gerçekleştiren hekim ve sağlık personeli dışında kalan kişi ve kurumlara

verilmesinin özel hayatımın gizliliği ve kişisel verilerimin korunması haklarıma müdahale

olduğunu biliyorum. 

Anayasa’nın 20. Maddesinde; “herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı

gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu, özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine

dokunulamayacağı, herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip

olduğu, kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla

işlenebileceğinin yer aldığı, kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla

düzenlenir.” hükümlerinin bulunduğu bana aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın toplanacak bilgiler ile kişisel sağlık veri kaydı oluşturacağını,

toplanan bilgilerin, kişisel bilgilerden arındırılarak analizlerinin yapılacağı ve sonuçların sağlık

hizmetlerinin planlanmasında ve sağlık politikalarının oluşturulmasında kullanılacağını

belirttiği ve bu bilgilerin toplanması için hastaların rıza göstermesini aramadığı tarafıma

açıklandı.

Kişisel verilerimin bu yöntemle toplanarak işlenmesi sonrasında herhangi bir güvenlik

sorunu ile karşılaşmayacağıma dair tarafıma bir taahhütte bulunulmayacağı belirtildi.

Oluşabilecek herhangi bir olumsuzlukta sorumluluğun kime ve hangi kuruma ait olacağına

dair açıklama yapılmadı. 

Bütün bu bilgiler ışığında tanı ve tedavi hizmetleri kapsamında gerek tarafımdan

aktarılan gerekse sağlık hizmeti kapsamında öğrenilen kişisel bilgilerimin Sağlık Bakanlığı’na

aktarılmasına onay veriyorum.

Randevu Al

× Size nasıl yardım edebilirim?